حجازی و عابدزاده

شفقنا ورزشی – شرق / مجتبی جبــاری دیروز با نوشــتن نامه خداحافظی جدایی اش از اســتقلال را رســما اعلام کرد. اختلاف با مدیریت باشــگاه چاره ای به غیر از جدایی برای شماره هشــت محبوب هواداران نداشــت. جباری در هر سه قهرمانــی اســتقلال در تاریخ لیگ برتــر نقش مهمی ایفا کرد و نزدیک به یک دهه ســتون اصلی اســتقلال بود. اخلاق خــاص جباری و ســکوت نکردنش مقابل ناملایمات ها باعث شــد تا او همیشــه بــا مدیریت تیم مشکل داشته باشد. همین اختلاف نظرها باعث جدایی او از اســتقلال در لیــگ دوازدهم پــس از قهرمانی با استقلال شد. جباری ۳۲ســاله این فصل پس از چهار ســال جدایی به استقلال برگشــت. از او در قواره یک قهرمان اســتقبال شــد. جباری اما موفق نشــد دوره طالیی خود با پیراهن آبــی را تکرار کند. نتایج ضعیف بــا اختلاف او و مدیریت باشــگاه همراه شــد تا از تیم کنار گذاشته شــود. کنارگذاشتنی که حالا تبدیل به یک جدایی شــد. مجتبی جباری می خواست با پیراهن آبی از فوتبال خداحافظی کند اما به آرزویش نرسید و پایان تلخی برایش رقم خورد، مگــر اینکه در آینده با تغییر مدیریت اســتقلال دوباره او موفق به بازی در استقلال شــود. جباری اولین ستاره ای نیســت که نمی تواند فوتبالــش را آن طــور که دلــش می خواهد به پایان برســاند.

در فوتبال ایران از این نمونه ها به راحتی یافت می شود: علی کریمی شــماره هشــت محبــوب قرمزها دوست داشــت با پیراهن پرسپولیس از فوتبــال خداحافظــی کنــد امــا نشــد. او هم چوب اختلافاتش با مدیریــت پرســپولیس را خورد. علــی کریمــی پــس از هشــت ســال جدایــی در ســال ۱۳۸۷ به پرســپولیس برگشــت، اتفاقی که پرسپولیسی ها رؤیای آن را داشــتند، اتفاقا با بازی هایی درخشــان هم برگشت. یک سری اتفاقات در سال ۱۳۸۸ موجب شــد تا کریمی از پرســپولیس دیپورت شود. او راهی اســتیل آذین و شالکه شد و پس از دو سال جدایی دوباره به تیم محبوبش برگشت. برگشتی که باز هم بــه جدایی منجر شــد. جادوگر پس از دو ســال محمد رویانیان و علــی دایی را مقابل خود دیــد، از پرســپولیس طرد شــد و به تراکتورسازی پیوست. او در سال ۱۳۹۳ در ۳۶ســالگی کفش هایش را آویخت. نامه وداع او نشــان می داد که آرزو داشــته با پیراهن پرسپولیس خداحافظی کند اما نتوانسته است.

کریم باقری این اسطوره تیم ملی و پرسپولیس هم وداع تلخی با فوتبال داشــت. او پس از سال ها بازی در اروپا و آسیا در ۹ ســال آخر بازی اش پیراهن پرســپولیس را بر تن کرد اما وداع او هم شــیرین از آب درنیامد.

علی دایی، سرمربی وقت پرسپولیس در لیگ دهم در اکثر بازی ها کاپیتــان تیمش را نیمکت نشــین کرد، باقــری هم در تصمیمی غیرمنتظره یکباره رفت و دیگر پیدایش نشد. او موقع خداحافظی ۳۷ ســال داشت. باقری البته در تیم ملی وداع آبرومندی داشت و در بازی ایران-برزیل خداحافظی کرد.

جواد نکونام پــس از بازگشــت بــه اســتقلال صراحتــا از اســتقلالی بودنش گفت. عنوان کرد که به استقلال برگشــته تا بــا پیراهن ایــن تیم خداحافظــی کند. اختلافاتش با امیــر قلعه نویی اما چنین اجازه ای به او نداد.

محرم نویدکیا و هادی عقیلی این دو اسطوره سپاهان هم نتوانستند پایانی شیرین برای خودشــان رقم بزنند. محرم نویدکیا پس از یکی، دو بار قهر و آشتی با مربیان و مدیران سپاهان در اوایل فصل قبل کفش هایش را آویخت. نویدکیا ســابقه پنج ســال قهرمانی با سپاهان را دارد اما در شرایط ضعیف این تیــم از فوتبال خداحافظی کرد. شــاید بهتر بود او پــس از قهرمانی در لیگ چهاردهم در ســال ۱۳۹۴ از بازی کردن دســت برمی داشت و آن یک سال جنجالی برایش پیش نمی آمد. هادی عقیلی شــرایط به مراتب بدتری پیدا کرد. او حدود دو ســال پیش توســط ایگور استیماچ، سرمربی پیشــین ســپاهان از تیم کنار گذاشته شــد و پس از آن هــم موفق به بازگشــت نشــد. عقیلی هم با شــرایط ناخوشــایندی از فوتبــال کنــار رفت. بارها بــا مدیران و ســرمربیان ســپاهان درگیری رســانه ای پیــدا کرد و سرانجام ترجیح داد نامه خداحافظی بنویسد.

آرش برهانی و رضا عنایتی ایــن دو گل زن برتر تاریخ باشــگاه اســتقالل علاقه داشتند با پیراهن تیم محبوبشان از فوتبال خداحافظی کنند اما نتوانســتند. عنایتی با ســقوط بــه همراه صبا کفش هایش را آویخت، برهانی هم با نیمکت نشــینی در پیکان. مازیار زارع هافبــک قدیمــی انزلی چی ها هم پــس از جدایی از ملــوان و بازی برای تیــم خونه به خونــه از فوتبال خداحافظی کرد. سایر ستاره ها پیش از این بازیکنــان هم بازیکنان دیگری بودند که موفق نشدند سال پایانی فوتبالشان را در تیم محبوبشان تمام کنند.

علــی دایی به دلیل اختــلاف با علی پروین راهی صبا شــد و در نهایت با پیراهن سایپا خداحافظی کرد. قهرمانی سایپا بازنشستگی دایی را باشکوه کرد اما او موفق به خداحافظی با پیراهن پرسپولیس نشد. محمود فکری، افشــین پیروانی، احمدرضا عابــدزاده و… هــم پایــان خاطره انگیــزی نداشتند. عابدزاده در فروردین ۱۳۸۰ یکباره از ســوی علی پرویــن از پرســپولیس کنار گذاشته شد. فصل بعد به سایپا رفت و پس از چند هفته نیمکت نشــینی برای همیشه دستکش ها را آویخت.

در دهه هــای قبــل حتــی بازیکنانــی مثل علــی پروین و ناصر حجازی هم موفق نشــدند وداعی باشکوه داشته باشــند، مانند آنچه برای اســطوره هایی مثل فرانچسکو توتی، رایان گیگز، خاویر زانتی و… رقم خورد.

در ســوی دیگر باید به بازیکنانی اشاره کرد که با پیراهن تیم محبوبشان خداحافظی کردند؛ فرهاد مجیدی (اســتقلال)، علیرضا منصوریان (اســتقلال)، فرشــاد پیوس (پرســپولیس)، مهدی مهدوی کیا (پرسپولیس). درست است که باخت پرسپولیس به ســپاهان خداحافظی «موشک» را تلخ کرد امــا او حداقل این فرصت را پیدا کرد که با پیراهن تیم محبوبش چهار گوشه زمین را ببوسد.