شفقناورزشی – شماتیک ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل نسف قارشی ازبکستان؛ 

انتهای پیام