شفقنا ورزشی-سرمربی کرواسی درباره تسبیح در دستانش گفت: این تسبیح هیچ وقت از من جدا نمی‌شود و آرامش خاصی به من می‌دهد. آنچه در زندگی بدست آورده ام لطفی از جانب خدا است