شفقناورزشی_ شاگردان مجیدی با اینکه در همه آمارهای فنی از میزبان برتر بودند و حتی دو برابر حریف شوت در چارچوب زدند اما نتوانستند مانع از ثبت اولین شکست این سرمربی شوند.