رئال مادرید به دلیل داشتن ۴۰ بازیکن، در تابستان پیش رو هیچ خریدی انجام نخواهد داد و باید تا پیش از ۲۰۲۱ بیش از ۱۴ بازیکن خود را به فروش برساند.