شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

روزنامه هدف، دوشنبه ۱۲ خرداد

خبرورزشی، دوشنبه ۱۲ خرداد

ایران ورزشی، دوشنبه ۱۲ خرداد

روزنامه پرسپولیس، دوشنبه ۱۲ خرداد

روزنامه گل، دوشنبه ۱۲ خرداد

روزنامه شوت، دوشنبه ۱۲ خرداد

روزنامه خراسان ورزشی،دوشنبه ۱۲ خرداد

روزنامه صدای سپاهان، دوشنبه ۱۲ خرداد