شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

ایران ورزشی، دوشنبه ۱۹ خرداد


خبرورزشی، دوشنبه ۱۹ خرداد

ابرار ورزشی، دوشنبه ۱۹ خرداد

روزنامه پرسپولیس، دوشنبه ۱۹ خرداد

روزنامه گل، دوشنبه ۱۹ خرداد

روزنامه شوت، دوشنبه ۱۹ خرداد

روزنامه خراسان ورزشی،دوشنبه ۱۹ خرداد

روزنامه فوتبال اصفهان، دوشنبه ۱۹ خرداد