شفقناورزشی-برنامه هفته قبل فوتبال برتر که به بررسی قرارداد ویلموتس د ر مصاحبه با تا ج میپرداخت حواشی زیادی د ر            رسانه ها داشت.
به گزارش شفقنا برخی ا ز رسانه هاآوردن نام فر دوسی پور در برنا مه میثاقی را در واقع فرار تاج از پاسخ دهی میدانستند و برخی  به عدم تسلط میثاقی در حاکم بودن بر اجرا در مواقع این چنینی اشاره کردند.

در برنامه دیشب فوتبال برتر نیز حواشی هفته گذشته مجدد بیان شد ودر مصاحبه با قاضی زاده هاشمی نیز صحبت های میثاقی در هفته گذشته بطور کامل تایید شد ودر انتهای بر نامه نماینده مجلس تعاریف خاص وویژه ای را از میثاقی کرد که مورد رضایت قابل مشاهده میثاقی قرار گرفت.
قاضی زاده بعد از تعریف وتشکر از فروغی اینگونه از میثاقی تشکر کرد: جناب میثاقی از فشارهای که روی شما آمده تشکر میکنم،به هرحال حق به حق دار میرسد.
هاشمی در ادامه سخنی از چمران آورد:
در گذر زمان،نهایت مرد از نامرد مشخص میشود
میثاقی نیز با لبخندی تشکر کرد ودر  تایید گفت:بله فقط صبر میخواهد!

فیلم این لحظه:

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here