شفقنا ورزشی – روزنامه های ورزشی را مرور می کنیم:

 ابرار ورزشى ، شنبه ۲۵ مرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز شنبه ۲۵ مرداد

 ایران ورزشی ، شنبه ۲۵ مرداد

عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز شنبه ۲۵ مرداد

 

روزنامه پرسپولیس

جلد روزنامه پرسپولیس شنبه ۲۵ مرداد ۹۹

روزنامه شهرآرا ورزشی

جلد ورزشی روزنامه شهرآرا شنبه ۲۵ مرداد ۹۹

 خبر ورزشی، شنبه ۲۵ مرداد

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز شنبه ۲۵ مرداد

 فوتبالز ، شنبه ۲۵ مرداد

عناوین اخبار روزنامه فوتبالز در روز شنبه ۲۵ مرداد

 

 

 گل ، شنبه ۲۵ مرداد

عناوین اخبار روزنامه گل در روز شنبه ۲۵ مرداد