سعادتمند: در اردوی قطر موارد عجیبی دیدم/ بعضی بازیکنان تا ۴ صبح بیدار بودند/ بعضی تا ۱ ظهر صبحانه نخورده بودند/ یکی از بازیکنان با خودش قلیان برده بود!