شفقنا ورزشی- گل خاطره انگیز پایت  برابر نانت به ثمر رساند را ببینید