شفقنا ورزشی – گل اول رئال به بارسا توسط کریم بنزما در دقیقه ۱۳.